DỊCH VỤ XÁC MINH LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Các Thám tử và Điều tra viên của Detective World có thể giúp bạn:

  • Xác minh các giao dịch tài chính đáng ngờ
  • Xác minh án tích/ lý lịch tư pháp
  • Xác minh lịch sử làm việc, kinh doanh
  • Xác minh lịch sử giao dịch ngân hàng & tài chính
  • Xác minh lý lịch cá nhân
  • Xác minh các mối quan hệ gia đình
  • Xác minh lịch sử mua bán tài sản có đăng ký
  • Xác minh lịch sử nộp thuế TNCN

Xác minh lý lịch được hiểu là việc thu thập một cách độc lập, khách quan các thông tin nhân thân của đối tượng kiểm tra căn cứ vào các yêu