(Ban hành ngày 24/08/2020)

Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề thám tử quy định những chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, là thước đo phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của mỗi thành viên trong Công ty Cổ phần Detective World (Detective World).

Tại Detective World, ngoài việc phải tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình hành nghề, mỗi thành viên còn phải tuân thủ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp này khi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của khách hàng.

Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề thám tử này áp dụng cho toàn thể nhân viên làm việc tại Công ty Cổ phần Detective World.

CHƯƠNG I:  QUY TẮC CHUNG

Quy tắc 1:

Thám tử Detective World phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc bất kỳ áp lực nào khác để làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Quy tắc 2:

Thám tử Detective World có nghĩa vụ bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp thông tin cho khách hàng, tận tâm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hàng và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Quy tắc 3:

Thám tử Detective World thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất và uy tín nghề nghiệp; thái độ ứng xử đúng mực, có văn hóa trong hành nghề và lối sống để luôn tạo được và xứng đáng với sự tin cậy, tôn trọng của xã hội đối với Thám tử và nghề Thám tử.

CHƯƠNG II: QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG

Quy tắc 5: Nhận vụ việc của khách hàng

5.1. Thám tử Detective World tôn trọng sự lựa chọn của khách hàng; chỉ nhận vụ việc theo khả năng chuyên môn, điều kiện của mình và thực hiện vụ việc trong phạm vi yêu cầu hợp pháp của khách hàng;

5.2. Thám tử Detective World có nghĩa vụ giải thích cho khách hàng biết về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trong quan hệ với Thám tử; về tính hợp pháp trong yêu cầu của vụ việc; những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện điều tra thu thập thông tin.

Quy tắc 6: Thực hiện vụ việc của khách hàng

6.1. Thám tử Detective World chủ động, tích cực điều tra giải quyết vụ việc của khách hàng và thông báo tiến trình kết quả để khách hàng biết;

6.2. Trong khi thực hiện việc điều tra thu thập thông tin cho khách hàng, thám tử Detective World không để tiền bạc hoặc lợi ích vật chất khác chi phối đạo đức và ứng xử nghề nghiệp làm sai lệch mục đích của nghề Thám tử.

Quy tắc 7. Từ chối nhận và tiếp tục thực hiện vụ việc của khách hàng

7.1. Khách hàng vi phạm cam kết theo hợp đồng dịch vụ cung cấp thông tin mà các bên không thể thỏa thuận được hoặc quan hệ giữa Thám tử với khách hàng bị tổn hại không phải do lỗi của Thám tử;

7.2. Khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin của Thám tử để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Quy tắc 8: Xung đột lợi ích quyền lợi giữa các khách hàng

Thám tử Detective World không được tiến hành công việc và ký kết hợp đồng đối với các khách hàng mới, khi thấy có mâu thuẫn xung đột quyền lợi giữa khách hàng mới và khách hàng cũ của mình.

Quy tắc 9. Giữ bí mật thông tin

Thám tử Detective World phải bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến khách hàng và được cung cấp bởi khách hàng, thông tin về đối tượng và lưu lượng thông tin trong quá trình thực hiện công việc mà thám tử điều tra được kể từ khi ký kết hợp đồng và sau khi kết thúc hợp đồng.